IMG_1042.JPG

 

三朝温泉,島取県其中一個著名的温泉區,位處倉吉山區,跟之前熱鬧的城崎温泉好唔同,三朝温泉純樸清靜,到訪當日並非假日,天寒下雨,好多店鋪都關門,更顯冷清。我地沿住河岸兩邊行一圈,就回酒店了。

Hearoom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()